Meek Mill - Slippin'

I'm slippin', I'm fallin'
I gotta get up
I'm slippin', I'm fallin'
I can't get up
But I'm slippin', I'm fallin'
I gotta get up
I'm slippin', I w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.