Pusha T - Boyz In The Hood

Dear Lord, when it's all said and done
I pray I'm forgiven for my wrongs
And when they tell the story, it ends righteously

Uh, sorry your honor i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.