Dj Khaled - I Swear I Never Tell Another Soul

I swear I never tell another soul
Swear I never tell another soul
I swear I never tell another soul
Swear I never tell another soul
I swear I never te...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.