DeJ Loaf - Shawty

That's my shawty
I like what you be doin' with your body
Can't nobody get this pussy wet, yo
And can't nobody fuck me like you can, yo, you can, yo
Th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.