Keke Palmer - I Don't Belong to You

(I don't belong to you)

We can keep it on the DL
Hell nah, girl, I'll never tell
You with a new nigga, I'm with my same girl
Mama said we both s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.