Mike WiLL Made It - Buy The World

Hey hey hey, na na na
Tell me, what you think we hustle for?
I just wanna buy the world
Do the impossible
Sing it with me now, na na na
What you think...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.