Nick Cannon - Pajama Pants

Get it pappy, get it pappy, let's get it pappy
Migos, push up

I'm faced it, I need a arm to this
I like it the Portorican on the dance
Never talk ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.