Joyner Lucas - Stranger Things

Bottles in a bucket full of ice (yeah)
Better make room, vroom, hear the Lambo (celebrate)
Bitch better believe that I'm a sniper (yeah)
You know I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.