Migos - BBO (Bad Bitches Only)

Buddah bless this beat

AP on me, iced out
Tennis chains iced out
Whole pointers 'round my neck
Looking like a lighthouse (shine)
Lil' nigga pip...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.