Imagine Dragons - Thunder/Young Dumb & Broke

So you're still thinking of me, just like I know you should
I cannot give you everything, you know I wish I could
I'm so high at the moment, I'm so ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.