Therese - Put Em High

Ba bay ba bow
Ba bay ba bow

Ba bay ba bow
Ba ba bay ba bow

Ba bay ba bow
Ba bay ba bow

Put 'em high
Push it high

Ba bay ba bow...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.