Eminem - Walk on Water

I walk on water
But I ain't no Jesus
I walk on water
But only when it freezes (fuck)

Why, are expectations so high?
Is it the bar I set?
My ar...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.