Marc E. Bassy - Til I Get Found

If you love me, baby, cut me off
Leave me high and dry
That's my bridge across
If you love me, baby, break me down
Leave me lost and all alone
Un...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.