Scooter - Bora! Bora! Bora!

Smack in the track like ace
Notorious day
Kick back ice
All over the place
Mix liquor, yeah
With gas on the track
You're my chick, you're my señ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.