Scooter - Bigroom Blitz

Chapter five!
International blitz!
It's, it's the bigroom blitz!

Tune it up!

Shotta got the plan, man
Always like a Grand Slam
Big shot, all...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.