Casting Crowns - Gloria/Angels We Have Heard on High

Come to Bethlehem and see
More than a story, it'll set you free
Are you tired of the running?
Are you tired of the shame?
Baby born in a manger's ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.