Buddy Guy - Riffin (aka a Motif Is Just a Riff)

[G7](C) Canned music, canned music, playing on the radio [C?] [G7] Canned music, canned music, with out a doubt it d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.