Quavo - Believe

Ah, yeah
Ah, yeah
Lil' Boat and Quavo

I believe in you
They told you you can't show them folks, you do
Every bitch in the world posts us in the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.