21 Savage - Close My Eyes

If young Metro don't trust you I'm gonna shoot you

Lot of shots, thirty's on Glock
Put you on Fox, put 'em in a casket, yeah
Pull up on a Banshee...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.