21 Savage - Whole Lot

Yeah, it's a knife and all, y'know what I'm sayin'?
Yeah nigga, I hit your wife and all, y'know what I'm sayin'?
Yeah, this a plain AP, but I got a ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.