SahBabii - Chit Chat

CashMoneyAP
Ho we the chit chat
Mothafucka we the chit chat
All that type of type o all that type of shit

Ho we the chit chat, nigga get back
A...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.