Snoop Dogg - Toss It

Shoot nigga, let me shoot
Oh you ain't throwin' shit, nigga I'm throwing' this , I'm throwin' this
Wait nigga, I'm hittin' nigga
Ah, uh, come on no...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.