Gucci Mane - Dance With the Devil

Hah
Aye, Lil Metro on that beat

A hundred grand'll make a nigga cool, wanna dance with the devil
Get the gloves and the shovel, he's tryna dance ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.