A*M*E - My Love 4 U

Tonight, tonight, tonight
Tonight, tonight, tonight
Tonight, I'm all yours
You know, you know, you know
The hold you've got on my heart is so pure...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.