Kendrick Lamar - DNA.

I got, I got, I got, I got
Loyalty, got royalty
Inside my DNA
Cocaine quarter piece, got war and peace
Inside my DNA
I got power, poison, pain ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.