Drake - Buried Alive (Interlude)

If you was in a pine box (box)
I would surely break the lock
I'd jump right in an-and fall asleep (I fall asleep)
'Cau-'cau-'cause you are the deat...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.