Lupe Fiasco - Hello/Goodbye (Uncool)

F N F

Hello darkness, hello sunshine
Hello not at all, hello all the time
Hello nowhere, hello oblivion
Hello goodbye

Hello darkness, hello sunshine...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.