Drake - Nothings into Somethings

You ever hear some slow tracks, you know what I'm sayin'?
With, like, some pimpin' to it, or somethin'
That you can relax, pop a top to, or somethin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.