Drake - Ice Melts

Yeah
Nigga, what you thought?
Slatt, slatt, slatt (yeah, yeah)
Jeffery

Feelin' rough, rough
Baby, I'm needin' somethin', somethin'
I wan' beat...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.