Drake - All Gold Everything

Yeah, you already know man
It's your boy, TJ
Ain't doing a verse on my shit, I already killed it
Let these legends holla at ya, TIP
(Yeah, I'm tal...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.