Drake - Do Not Disturb

Silence keeps clouding me
Hand on my heart
And I, I wish time never mattered

Yeah
Styling though
Dissin' but got pictures with me smiling thoug...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.