Pink Floyd - Wot's...Uh the Deal... (Session Photos)

Heaven sent the promised land
Looks alright from where I stand
'Cause I'm the man on the outside looking in

Waiting on the first step
Show me wh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.