Big Sean - Reason

Yo Pi'erre, you wanna come up here?
Metro on the beat, Metro on the beat
If Young Metro don't trust you, I'm gon' shoot you

You know I change wit...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.