Future - Might as Well

So I ain't have to scheme
Rawest diamonds on my team (bet)
Raw diamonds on lean (hey)
I took off just like a rocket (I'm gone)
Olajuwon, Hakeem
E...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.