N.E.R.D - 1000

Ah, ah
Assembling a riot
Chanting and circling the fires
Heard behavior, can't keep it quiet
Kinetic energy a thousand times higher

Holy shit i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.