PnB Rock - Playa No More

Be a playa no more
I don't wanna be a playa no more
I don't wanna be a playa no more
'Cause I don't wanna be a playa

I don't wan' be a playa wit...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.