Wyclef Jean - Lady Haiti

I'm in love with Lady Haiti
And when they called me to the Grammys
I wrapped her flag all around me
Cause I'm in love with Lady Haiti
I'm so in lo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.