Maria Jose - Nada Fue Verdad

Es verdad que todo lo que empieza tiene que acabar
Que el amor también esconde fecha de caducidad
Nunca lo entendí hasta hoy que me avisaste
Que ya...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.