Olivia Foa'i - Tulou Tagaloa

Tulou
Tulou
Tagaloa

Sei e va'ai mai
I le tātou lalolagi
Sei e va'ai mai
I le mātou lalolagi
Sei e mālamalama (ko au e tu atu)
E lelei ma le...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.