Trey Songz - Push It on Me

Ah, ah, they made Droppa get sexy
Just when you thought it couldn't happen it did
But I ain't gonna do it by myself
I brought my guy with me, Mr. Y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.