Kevin Hart - Chocolate Droppa (Outro) (Skit)

If young metro don't trust you I'm gon' shoot you

Oh it done came to this
All good things come to an end
You hear me ladies
This good thing has ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.