21 Savage - Bad Guy

I'm a fuckin' bad guy nigga
Murder Gang nigga
Two guns up

I'm poppin' ain't I
I got 10 racks in every damn pocket ain't I
(21, 21)
I'm poppin'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.