Jeremih - Paris (Who Taught You)

Huh? Who taught you that? Huh?

Who told you how to buckle up when you ride it?
Like six flags in the bed, body rollercoast
Who told you how to ge...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.