Jeremih - Chase The Sun

ooh-ooh
ooh-ooh
ooh-ooh
ooh-ooh

I found paradise in the tropics
You know I know what to do with that
We can go anywhere on the map
Baby, I'll...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.