Jeremih - Hamburg

Two-piece in a two-seater
Double cup, need a two liter
I'm about to hit twice, yeah
I'ma call that a two-peater
Roll two blunts, two reefers
All ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.