Wyclef Jean - Pablo Diablo

Your honor, I would like to call my first witness
To the stand.
All the way from East L.A., your honor,
Pablo Diablo.

Hey, Guantanamera.
H...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.