Sean Kingston - Ice Cream Girl

Ice cream girl

[Chorus]
Give me a ice cream
Girl for the weekend
Kind of girl she built for any season
For the winter, for the fall
Even in th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.