J Balvin - Malvada

Ella estremece con las palabras que dice
Y cuando baila empieza a llamar la atención
Esta volando alto pa que la aterrice
Y todo lo que digo ella...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.