Mike WiLL Made It - Nothing Is Promised

Ain't none of this shit promised, ain't none of this promised
Ain't none of this shit promised, ain't none of this promised
Ain't none of this shit ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.