Kevin Gates - Fuck It

Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it
I ain't scared to go to jail
I'm thuggin, I'm thuggin, I'm thuggin
Fuck him
My block roll, outta of control, ph...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.